Thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ. Nếu bạn đã cố gắng này tuy nhiên và lớp vỏ và rộng trên da đầu tồn tại sau đó xem xét tiến sĩ Eddie’s Happy Cappy.