Để kết luận một quyết định GRASE, một loại thuốc phải đáp ứng ba tiêu chí:

  • Đầu tiên, các loại thuốc cụ thể phải có được chịu các điều tra lâm sàng đầy đủ và có kiểm soát, thiết lập các sản phẩm an toàn và hiệu quả.
  • Thứ hai, những điều tra phải có được công bố trong các tài liệu khoa học có sẵn cho các chuyên gia đủ điều kiện.
  • Thứ ba, các chuyên gia nói chung phải đồng ý, dựa trên những nghiên cứu được công bố, rằng sản phẩm là an toàn và hiệu quả cho các mục đích sử dụng của nó. Ở mức tối thiểu, sự chấp nhận chung của một sản phẩm như GRASE phải được hỗ trợ bởi cùng một chất lượng và số lượng dữ liệu khoa học và/hoặc lâm sàng cần thiết để hỗ trợ sự chấp thuận của một ứng dụng thuốc mới.