Một chuyên khảo OTC là một loại “cuốn sách quy tắc” của điều kiện cho mỗi loại điều trị (trong trường hợp này gàu và viêm da tiết bã) bao gồm các thành phần chấp nhận được, sử dụng (chỉ định), liều lượng, công thức, ghi nhãn, và thử nghiệm.

Happy Cappy phù hợp với các điều kiện được quy định dưới dạng chuyên khảo cuối cùng cho gàu và viêm da tiết bã và tất cả các yêu cầu OTC phù hợp chung khác và do đó được coi là nói chung công nhận là an toàn và hiệu quả (GRASE) cho các sử dụng quy định dưới chuyên khảo.